Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli

 

ul. Lwowska 28 a

e-mail: ok@um.krosno.pl


PAWEŁ MIERZYŃSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 311 (III piętro)

e-mail: 
mierzynski.pawel@um.krosno.pl

 

 

 ZAKRES SPRAW:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz prowadzenie spraw Miasta w tym m. in.: 

 • zapewnienie właściwej organizacji w Urzędzie,
 • nadzorowanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dot. Urzędu,
 • nadzorowanie załatwiania w Urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz skarg i wniosków.
 

  

 

KATARZYNA OBERC
Zastępca Naczelnika

pokój nr 315 (III piętro) 
tel. 13 47 433 15
e-mail: oberc.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • sprawy organizacyjne i kadrowe
 

 

MONIKA MATUSZ

pokój nr 315 (III piętro) 
tel. 13 47 433 15
e-mail: matusz.monika@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • sprawy kadrowe.
 

 

ARTUR JUSZCZYK
Kierownik Referatu Obsługi Obywatela

 

pokój nr 316 (III piętro) 
tel. 13 47 433 16
e-mail: juszczyk.artur@um.krosno.pl


ZAKRES SPRAW:
 • koordynowanie pracy referatu Obsługi Obywatela i Urzędu,
 • utrzymanie budynków urzędu miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie praktyk studenckich oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • obsługa administracyjna organizowanych prac społecznie-użytecznych i prac interwencyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu. 

 

MARIAN ZOŁA
Kierownik Referatu Informatyki

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
e-mail: zola.marian@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • koordynowanie działań Urzędu w zakresie stosowanych rozwiązań teleinformatycznych,
 • rozwój systemów teleinformatycznych,
 • administrowanie systemem SMS-owym.

 

STANISŁAWA BOJKO

pokój nr 314 (III piętro) 
tel. 13 47 433 14
e-mail: bojko.stanislawa@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • rejestracja stron na rozmowy z Prezydentem oraz protokołowanie przyjęć stron,
 • prowadzenie centralnego rejestru i zbioru zarządzeń oraz pism okólnych oraz uchwał,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków. 

  

JOLANTA MACHOWSKA

pokój nr 314 (III piętro) 
tel. 13 47 433 14
e-mail: machowska.jolanta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • współudział w prowadzeniu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli doraźnych i postępowań sprawdzających,
 • opracowanie rocznych planów kontroli,
 • przygotowywanie powierzeń, upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta oraz prowadzenie centralnego rejestru w/w dokumentów,
 • koordynowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

ANDRZEJ KOPACZ

pokój nr 316 (III piętro) 
tel. 13 47 433 16
e-mail: kopacz.andrzej@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • prowadzenie magazynu Urzędu Miasta,
 • zaopatrzenie urzędu w materiały i sprzęt biurowy oraz druki.
 

RADOSŁAW BANASIAK

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
e-mail: banasiak.radoslaw@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa informatyczna Urzędu Miasta,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania infomatów,
 • administrowanie w zakresie informatycznym oficjalną stroną internetową Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej.

  

DANIEL SKOTNICKI

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
e-mail: skotnicki.daniel@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa informatyczna Urzędu Miasta.

 

KATARZYNA SOBOŃ - SAJDAK / JOANNA JASKÓŁKA (zastępstwo)

pokój nr 225 (II piętro) 
tel. 13 47 435 60
e-mail: sobon-sajdak.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa sekretariatu.

 

MARIA WĄCHAŁA

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12
e-mail: wachala.maria@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa kancelaryjna Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

JADWIGA KUŹNAR

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 11
e-mail: kuznar.jadwiga@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa kancelaryjna Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

JOLANTA GRODZKA

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12
e-mail: grodzka.jolanta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
 

 

GABRIELA JÓZEFCZYK

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
 
 

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Kancelaria Ogólna (parter budynek przy ul. Staszica 2) 
tel. 13 47 436 21
e-mail: piotrowski.grzegorz@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
 

 

krosno.pl

wersja mobilna