Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Piastowska 58,
tel./fax. 13 4320459,
tel./fax. 13 4743960,
e-mail: poczta@moprkrosno.pl
 

Dyrektor Jolanta Matys

www.moprkrosno.pl

 

Telefon zaufania dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla ofiar przemocy:
(013) 43 256 50

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Są to zadania własne i zlecone gminie, a także od 1 stycznia 1999r. zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Głównym celem realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Cel główny realizujemy poprzez:

  • zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych i zdrowotnych dla grup i osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie;
  • zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd., poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
  • stworzenie warunków i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin – przede wszystkim samotnych matek, bezdomnych i bezrobotnych – pozbawionych bezpieczeństwa socjalnego na skutek zdarzenia losowego lub sytuacji rodzinnej;
  • aktywizację korzystających z pomocy społecznej i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
  • zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego;
  • współpracę z środowiskami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

Poszukujemy partnerów w celu: wymiany doświadczeń w zakresie pomocy społecznej.

 

Pliki do pobrania

uchwala.pdf

Uchwała Rady Miasta Krosna

strategia.pdf

Stategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Krośnie na lata 2017 - 2022

krosno.pl

wersja mobilna