Wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca ...

Wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy, zmiana danych dotyczących właściciela lub pojazdu (PI-KT-13)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Za dowód rejestracyjny - 54,00 zł

Za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 50 gr,

Opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego - 50 gr,

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transpotru, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest otrzymania dokumentów do Wydziału. Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel składa osobiście wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (aktualne dane adresowe lub potwierdzenie zameldowania);
  • w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie; 
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę;
  • posiadany dotychczas dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym (lub zaświadczeniem z przeprowadzonego badania technicznego przez Stację Kontroli Pojazdów).;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana);

7. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru

9. Wniosek.

      

 

Pliki do pobrania

f-kt-3.doc

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu (formularz numer F-KT-3)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym właściciel winien załączyć zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

krosno.pl

wersja mobilna