Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję (PI-KT-10)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego , następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel zgłasza się do Urzędu z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi ustanie przyczyn, które były powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • wniosek właściciela o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
  • dokument tożsamości; 
  • w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie;
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę
  • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny; 
  • zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów mającej uprawnienia do przeprowadzania badań pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego (symbol "e" zakresu uprawnień).

7. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego; (tekst jednolity. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru

9. Wniosek.

      

Pliki do pobrania

f-kt-2.doc

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję (formularz numer F-KT-2)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku kiedy zatrzymany przez policję dowód rejestracyjny pojazdu jest zniszczony, a dane w nim zawarte są nieczytelne, następuje wymiana dowodu rejestracyjnego na koszt właściciela pojazdu. Informacje dotyczące procedury wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego - patrz karta wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego. Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.
 

krosno.pl

wersja mobilna